انتخاب دسته بندی های وبلاگ مرتبط برای افزایش ترافیکانتخاب دسته بندی های وبلاگ مرتبط برای افزایش ترافیک

اولین اشتباهی که بسیاری از وبلاگ نویسان تازه کار مرتکب می شوند، معمولاً انتخاب دسته بندی یا عدم وجود آن است. اغلب می بینید که بسیاری از نویسندگان وبلاگ پست{...}